Privacy Policy

Yvonne Janssen Fotografie, gevestigd in Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Yvonne Janssen Fotografie
Apeldoorn
0624796694
info@yvonnejanssen.com
https://yvonnejanssen.com


Functionaris Gegevensbescherming

Yvonne Janssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Yvonne Janssen Fotografie. Zij is te bereiken via info@yvonnejanssen.com.

Te verwerken persoonsgegevens

Yvonne Janssen Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ of je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die ik verwerk.

  – Voor- en achternaam
  – Geslacht
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Overige persoonsgegevens die actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch. 
  – Lijst van contact gegevens via de app
  – Bankrekeningnummer

 Te verwerken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Doordat Yvonne Janssen Fotografie vanwege haar fotografiewerkzaamheden beeldmateriaal van jou maakt en opslaat, verwerkt zij daarmee automatisch de volgende bijzondere persoonsgegevens:

  – Gezondheid
  – Relationele gegevens (seksuele leven)
  – Ras

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Yvonne Janssen Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van jouw betaling
  – Je te kunnen bellen, appen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  – Om goederen en diensten bij je af te leveren
  – Yvonne Janssen Fotografie maakt foto’s in opdracht met doel het nakomen van een overeenkomst
  – Beeldmateriaal dat Yvonne Janssen Fotografie van jou maakt en opslaat, wordt gebruikt voor promotie op social mediakanalen, in drukwerk en op deze website (tenzij anders is afgesproken)
  – Yvonne Janssen Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Yvonne Janssen neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yvonne Janssen Fotografie) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Yvonne Janssen Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  – Persoons- en adresgegevens: bewaartermijn 10 jaar. Dit is wettelijk verplicht i.v.m. boekhouding. Eventueel langer doordat deze gegevens op toestemmingsverklaringen voor gebruik van foto’s staan en daardoor zolang als de foto’s bewaard blijven ook worden opgeslagen.

  – Personalia: bewaartermijn: levenslang (fotomateriaal dat ik van je gemaakt hebt, blijft eventueel levenslang bewaard op harde schijven in mijn archief).

  – Foto’s worden bewaard overeenkomstig het doel waarvoor ze gemaakt zijn en kennen geen in tijd beperkte bewaartermijn.

  – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch: 10 jaar. Dit is wettelijk verplicht i.v.m. boekhouding.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yvonne Janssen Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals de Belastingdienst of het leveren van foto’s aan jou of voor fotoproducten die door een andere leverancier worden geleverd) en deze liggen buiten mijn invloedssfeer rondom privacy en daarom verwijs ik je naar de privacyverklaring van deze bedrijven.

(o.a. Wetransfer Plus, Neostrada, Profotonet, KPN, Microsoft (hotmail/outlook), Albelli, Blurb, PostNL, Facebook, Instagram, WhatsApp en Flexiboek)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevenswerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Yvonne Janssen Fotografie.

Dit betekent dat je bij mij een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens van jou waar ik over beschik in een computerbestand naar jou of een ander genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yvonnejanssen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Yvonne Janssen Fotografie wil je er tevens op wijzen, dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

Yvonne Janssen Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via: info@yvonnejanssen.com

Apeldoorn 21 mei 2018